Ribe Kunstmuseum

Innovationsprojektet vil blive delt op i 3 overordnede faser, med en række underordnede faser, hvoraf de væsentligste er taget med i det følgende:

Den kreative – marts 2014

Ribe Kunstmuseum og undervisere / studerende ved UC Syddanmarks læreruddannelse (faget: billedkunst) vil i samarbejde udvikle ideer indenfor rammerne af de skitserede tiltag, således at mulighederne og kombinationer heraf undersøges og afdækkes. Det vil ske gennem:

– Møde mellem Ribe Kunstmuseum og undervisere ved UC Syddanmark, hvor rammer og forventninger afstemmes.

– Studerende og undervisere besøger og oplever museet.

– Underviserne præsenterer udfordringer og muligheder, jf. skitser for tiltag

– Idegenererering og opstilling af problemstillinger ved studerende og undervisere og museets ansatte

– Præsentation og udvælgelse af ideer med deltagelse af alle aktører.

Den innovative – april 2014

De valgte ideer italesættes, konkretiseres, underbygges, videreudvikles og rammerne for gennemførelsen fastlægges af studerende og undervisere. Ideerne udmøntes i et koncept, der skaber værdi for museet og deres besøgende:

– Møde mellem Ribe Kunstmuseum og undervisere ved UC Syddanmark, hvor rammer og forventninger afstemmes.

– Undervisning af de studerende i at udvikle viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at indkredse og udvikle ideerne til løsninger / et færdigt koncept.

– Ideer til løsninger / et færdigt koncept ved studerende og undervisere.

– Præsentation af koncept med deltagelse af alle aktører.

Den entreprenante – medio april, maj og juni 2014

Det valgte koncept udmøntes i eksempler på konkrete multimodale kommunikations- og medieringsformer, som kan implementeres i Ribe Kunstmuseums undervisningskoncept:

– Møde mellem Ribe Kunstmuseum og undervisere ved UC Syddanmark, hvor rammer og forventninger afstemmes.

– Studerende og undervisere arbejder med konkrete løsninger / et færdigt koncept i samarbejde med aktører fra Ribe Kunstmuseum.

– Præsentation af koncept med deltagelse af alle aktører.

– Udvalgte eksempler på konceptet implementeres, afprøves og evalueres af de involverede aktører.

– Konceptet præsenteres for offentligheden.

Kort beskrivelse af projektet

Ribe kunstmuseum ønsker, at de besøgende ikke blot får et historisk indblik i kunsten og dens væren i en verden, der for mange børn og unge er langt borte. Men også at de besøgende oplever, hvordan et sådant indblik i en verden med brydninger på alle niavuer, kan skabe mening i forhold til verden af i dag, hvor de digitale teknologier er katalysator for, hvad mange betegner som et paradigmeskift i forhold til vores væren i verden.

Ribe kunstmuseum rummer en smuk samling af dansk malerkunst, skulpturer og arbejder på papir fra perioden 1750-1950. På museets hjemmeside skriver de blandt, andet, at gennem den ”kronologiske ophængning som diskret ledetråd bevæger man sig langsomt igennem tidens forskellige udtryk – fra klassicisme over guldalder og det moderne gennembrud til symbolisme og tidlig modernisme. På sin vej møder man den ene perle efter den anden: Abildgaard, Juel, Købke, Rørbye, Dalsgaard, Ancher, Krøyer, Ring, Hammershøi, Willumsen og Weie. Hver især er de med til at tegne billedet af Danmarks kunsthistorie i en bevæget periode. En epoke hvor gammelt og nyt brydes på alle niveauer i samfundet, og hvor kunstneren – løsrevet fra fyrsten og kirken – skal finde sig selv i en ny borgerlig verdensorden.

Allerede nu tilbyder museet, at besøgene kan låne en iPad på museet, men museet har en innovationsudfordring i, at udvikle de digitale muligheder, som en iPads rummer yderligere.

I dag rummer digitale teknologier muligheder for at skabe multimodale fortællinger, dvs. at de kan bestå af mange forskellige kommunikations- og medieringsformer både verbale og nonverbale. De indgår i dag i leg, læring og arbejdsliv og er efterhånden så brugervenlige, at det er muligt for mange at anvende sådanne og derigennem bidrage til den omsiggribende kulturelle fortælling om os selv og den verden lever i. Hvilket vi fx tydeligt ser på sociale online netværk som fx Facebook, YouTube og Flickr eller Instagram.

Det kan i praksis ske gennem udvikling af en syntese mellem kunsten og digitale multimodale fortællinger om, med og i kunsten. Fortællingerne kan være kunstværket i sig selv som et hele eller dele af dette eller af andre om kunsten. Disse andre kan både være museet, lærere etc. eller beskueren selv.

Teoretisk er Ribe Kunstmuseum inspireret af Jerome Bruner, den narrative psykologis fader og amerikansk psykologis grand old man, der i sin bog ”Mening i handling” (Klim, Århus 1999) nævner, at mennesket fortæller og genfortæller sig selv, egne og andres handlinger for derigennem at forstå sig selv og sin ageren i verden. På den måde skaber fortællingen (det narrative) mening eller værdi for os i forhold til de handlinger, vi foretager os som mennesker i en given kulturel kontekst.

Studerende på læreruddannelsens billedkunstfag får gennem projektet således en enestående mulighed for, at udvikle deres innovative kompetencer gennem samarbejdet med Ribe Kunstmuseum. Derforuden får de studerende også en enestående mulighed for, at udvikle produkter der på sigt kan overføres til folkeskole regi, således at elementer kan benyttes i de studerendes fremtidige profession.

Konkret praksisbaserede udfordring, projektet har fokus på at løse

Gennem et innovativt samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum og undervisere/ studerende fra UC Syddanmarks læreruddannelse i billedkunstfaget udvikles tiltag for:

– at udvikle nye og gamle kulturelle fortælleformer kan mødes og skabe nye fortællinger der giver merværdi for Ribe Kunstmuseums gæster
– at museets besøgende kan inddrages i skabelsen af sådanne nye fortællinger

– at udvikle nye digitale kommunikations- og medieringsformer kan inddrages i de museumsbesøgendes oplevelse af og dialog om, i og med museets værker.

 

Hvorledes projektet understøtter midlernes overordnede formål samt lever op til kriterier for midlernes anvendelse

Professionshøjskolerne kan med deres særlige viden og kompetencer indenfor en række

forskellige praksisfelter understøtte udvikling og innovation i virksomheder.

Regeringens nationale innovationsstrategi ” Danmark – Løsningernes Land” (dec.

2012) har en ambition om at gensidig udveksling af viden mellem virksomheder og

videninstitutioner, som eksempelvis professionshøjskolerne, skal styrkes og derved give

merværdi. University College Syddanmark tror på, i tråd med ovennævnte policy

dokument, at små- og mellemstore virksomheder som udgangspunkt har et stort

innovationspotentiale, som i højere grad skal udnyttes. Dette mener vi med fordel kan

øges gennem et forpligtende samarbejde mellem virksomhed og uddannelsesinstitution.

Dette innovationsprojekt fremmer således ovennævnte tankegang.

Dette innovationsprojekt vil også bidrage til at styrke Læreruddannelsens kvalitet og understøtte University College´s udviklingskontrakt om “øget innovationskapacitet”.

Ved at inddrage de studerende i projektet som en del af undervisningen, får de studerende en god indsigt i et specifikt problem fra en virksomhed, som de med deres kompetencer ville kunne løse efter uddannelsesforløbet.

Endelig vil et samarbejde med virksomheder utvivlsom motivere de studerende til entreprenant adfærd og mindset.

Undervisere og studerende vil gennem projektet udvikle kreative, innovative og

entreprenante kompetencer. Kompetencer der vil styrke undervisernes nye

underviserrolle ved i højere grad at indtænke og udvikle en innovationsdidaktik til

merværdi for uddannelsen, undervisernes og de studerendes kompetence.

eksempel på brug af Ipad i museums sammenhæng.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s